Garantievoorwaarden

Garantie wordt alleen toegekend mits vooraf toestemming door Cargo Floor B.V. is verleend! Bij garantie aanvragen dient u altijd vooraf een garantieaanvraagformulier in te vullen en Cargo Floor B.V. toe te sturen. Het garantie aanvraagformulier kunt u eenvoudig via het internet vinden, ga hiervoor naar: http://www.cargofloor.com/nl/site/nl_garantieformulier

 

De garantievoorwaarden zoals verwoord in de laatstelijke tekst van de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zijn onverkort van toepassing. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Een kort uittreksel volgt onderstaand.

 

Op alle door ons geleverde materialen behorende bij het Cargo Floor systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden ingaande direct na de montage. In geval van storingen en/of fabricagefouten zijn wij slechts gehouden tot het kosteloos verstrekken van vervangende onderdelen, indien:

 

Niet onder garantie vallen:

 

De garantie vervalt indien:

 

Cargo Floor garandeert hierbij - uitsluitend voor de eerste eigenaar van een nieuw laad- en lossysteem van Cargo Floor dat is aangeschaft via de fabriek of een distributeur - dat de hydraulische onderdelen en componenten van Cargo Floor gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aanschaf door de eerste geregistreerde eigenaar vrij zullen zijn van defecten in materialen en constructie.

 

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of schade door onderhoud of hitte en mag niet worden beschouwd als onderhoudscontract.

 

Opmerking: Het voorkomen van overmatige hitte in het hydraulische systeem is de allerbelangrijkste factor voor een lange levensduur van het systeem. Slechte pompen, onjuiste wet-kits en hydraulische beperkingen leiden tot overmatige hitte, waardoor het hydraulische systeem beschadigd raakt. In geval van schade door oververhitting vervalt de garantie.

 

Definitie van normaal gebruik en onderhoud:

Normaal gebruik en onderhoud houdt het laden en/of lossen in van gelijkmatig verdeeld, niet corrosief materiaal, goed vastgezet en beveiligd, op goed onderhouden openbare wegen, met een voertuig waarvan het bruto laadgewicht niet hoger is dan de door de fabrikant aangegeven nominale capaciteit.

 

Enige verhaalrecht:

Wanneer het hieronder vallende product niet voldoet aan de bovengenoemde garantiebepalingen, zal de enige aansprakelijkheid van Cargo Floor en het enige verhaalrecht van de eigenaar volgens deze garantiebepalingen beperkt zijn tot reparatie of vervanging van het defecte onderdeel/de defecte onderdelen op een door uw dealer of Cargo Floor goedgekeurde locatie. Dit is het enige verhaalrecht dat de eigenaar heeft voor alle contractuele claims en alle claims op basis van ongeoorloofde handelingen inclusief die welke zijn gebaseerd op de risico-aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofde handelingen en nalatigheid. Defecte onderdelen dienen franco te worden verzonden naar de dealer, die contact zal opnemen met Cargo Floor.

 

Met uitzondering van de gevallen die expliciet hierboven worden uiteengezet, biedt Cargo Floor geen enkele garanties, expliciet, impliciet of wettelijk en met name geen garanties met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of garanties voor de verkoopbaarheid. Daarnaast is Cargo Floor niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik van het product, schade aan het product, sleepkosten, advocaatkosten en de aansprakelijkheid die u mogelijk heeft als gevolg van andere redenen.

 

Disclaimer met betrekking tot ongeoorloofde handelingen:

Cargo Floor accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot ongeoorloofde handelingen met de producten, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid op basis van risico-aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofde handelingen en nalatigheid.

 

Indien deze garantie in strijd is met de wet- en regelgeving:

Indien een bepaling van deze garantie in strijd is met de wet- en regelgeving binnen een bepaald rechtsgebied, zal die bepaling niet van toepassing zijn binnen het betreffende rechtsgebied, terwijl de rest van de garantie van kracht blijft.